แปลงหน่วยของ เซนติเมตร นิ้ว ฟุต


โปรดป้อนตัวเลข เพื่อคำนวณ เซนติเมตร นิ้ว ฟุต


  [ใส่ตัวเลข]   เซนติเมตร
  [ใส่ตัวเลข]   ฟุต
  [ใส่ตัวเลข]   นิ้ว

หมายเหตุ : 1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตร, 1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตร, 1 ฟุต = 12 นิ้ว
เคดิต @ http://www.codetukyang.com